">">

 

   Almindelige Betingelser

ANSØGNING OM OPTAGELSE
Ansøgning om optagelse kan foretages når som helst, men skolens accept af optagelse sker normalt først efter, at eleven har aflagt skolen et besøg.

 

INDSKRIVNINGSGEBYR
I forbindelse med endelig optagelse betales et indskrivningsgebyr på 500 kr. ”Glidende overgang” skal betale indskrivningsgebyret senest den 5. september året før skolestart. Ved framelding er indskrivningsgebyret tabt.

 

SKOLEPENGE
Der er udfærdiget en separat prisliste, som forefindes på skolens hjemmeside.

 

ELEVBETALINGEN
Elevbetalingen dækker undervisning, undervisningsmaterialer.
 

AFBRYDELSE AF SKOLEOPHOLDET
Hvis en elev afbryder skolegangen på Fredericia Friskole betales skolepengene for indeværende måned samt den efterfølgende måned. Udmeldelsen SKAL ske skrifteligt ved skolesekretæren med gyldig dato og underskrift. En mundtlig opsigelse betragtes IKKE som gyldig. Blanket til udmeldelse kan fåes på kontoret eller her på hjemmesiden.

 

ORDENSREGLER
”Ordensregler” udleveres sammen med ”Almindelige betingelser” ved optagelse på skolen. Man bekræfter ved sin underskrift, at man er indforstået med ordlyden i disse.

 

ØDELÆGGELSER
Hvis eleven ved et uheld eller med forsæt ødelægger noget af skolens inventar eller bygninger, forbeholder skolen sig ret til at kræve erstatning efter regning. Det kan være hensigtsmæssig at kontrollere, om familiens ansvarsforsikring dækker disse skader.

 

BÆRBAR COMPUTER
Det anbefales, at eleven – i forbindelse med skolestart i fjerde klasse – medbringer en funktionel bærbar computer til undervisningen.

 

FORSIKRING
For de elever, der skal på rejse til udlandet.
Skader på, eller tab af bagage i forbindelse med rejser/ekskursioner i skolens regi dækkes alene af familiens egen forsikring. Eleven skal selv tegne en hjemtransportforsikring i forbindelse med udlandsrejser. Denne medbringes sammen med de to sygesikringsbeviser – det gule og det blå (særlig vigtig ved kronisk sygdom). Det vil være hensigtsmæssigt, at forældrene tegner en ulykkesforsikring.

 

KØRSEL
Det vil i visse situationer i løbet af skoleåret være hensigtsmæssigt, at en lærer/forælder kører i sin private bil med elever til et arrangement uden for skolen. Ved sin underskrift accepterer man, at dette må finde sted.


Fredericia Friskole, Jyllandsgade 72, 7000 Fredericia.

        

(Ret til ændringer forbeholdes – Fredericia Friskole januar 2017)